Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Domaine des Garennes, gevestigd te Nadaillac

Versie geldig vanaf 8 januari 2012

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Domaine des Garennes. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Domaine des Garennes. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Domaine des Garennes behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Domaine des Garennes erkend.
  4. Domaine des Garennes garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Informatie verstrekt door Domaine des Garennes

  Domaine des Garennes is verplicht:

  1. vóór het sluiten van het contract aan de reizigers per post of email mede te delen:
   1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, zodat de reizigers de nodige documenten in orde kunnen brengen.
   2. informatie over het aangaan van een reis- en/of annuleringsverzekering;
   3. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
  2. ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
   1. naam, adres, telefoon- , faxnummer en/ of emailadres van Domaine des Garennes.
   2. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

  De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

 3. Informatie verstrekt door de reiziger

  De reiziger moet aan Domaine des Garennes alle relevante inlichtingen, zoals rijervaring, gezondheid en gewicht, verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

  Reizigers die zwaarder wegen dan 90 kilo kunnen hun paardrijvakantie alleen op aanvraag boeken.

  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Domaine des Garennes mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 4. Totstandkomen van het contract
  1. Bij het boeken van de reis is Domaine des Garennes ertoe gehouden een opdrachtbevestiging aan de reiziger toe te zenden conform de wet.
  2. Het contract met Domaine des Garennes ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van een voor hem optredende reisbemiddelaar, de opdrachtbevestiging van de geboekte reis ontvangt.
  3. Wijkt de inhoud van de opdrachtbevestiging af de (online) geboekte reis of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na boeking, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
 5. Prijzen
  1. Prijzen voor trails en sterritten zijn inclusief: zeven overnachtingen, volpension vanaf het diner op de dag van aankomst tot en met ontbijt op de vertrekdag, tafelwijn tijdens de maaltijden, linnengoed (lakens, slopen, dekens, handdoeken), toeristenbelasting voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, gebruik van zwembad, squash-hal, tafeltennistafels, tennisbaan, jeu de boules. En exclusief badhanddoeken reis(kosten), verzekeringen, persoonlijke uitgaven en drankjes.
  2. Prijzen voor de huisjes zijn inclusief gas, water, toeristenbelasting voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, linnengoed (lakens, slopen, dekens, handdoeken, theedoeken), gebruik van zwembad, squash-hal, tafeltennistafels, tennisbaan, jeu de boules, elektra (in de zomer). Exclusief: badhanddoeken, reis(kosten), verzekeringen, electra in voor- en naseizoen, de verplichte eindschoonmaak van € 25,- huisje 2-4 personen, € 40,- huisje 2-8 personen.
  3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW.
 6. Betaling van de reissom
  1. Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger 25% van de reissom als voorschot.
  2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, heeft Domaine des Garennes het recht de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
  3. Behalve indien op de opdrachtbevestiging anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de vakantie. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor aanvang, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
 7. Annulering door de reiziger

  Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  – bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum: de aanbetaling van 25%;
  – bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum: 60% van de reissom;
  – bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de aanvangsdatum: 90% van de reissom;
  – bij annulering op de aanvangsdatum of later: de volle reissom.

 8. Overdraagbaarheid van de boeking
  1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract met Domaine des Garennes. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Domaine des Garennes van deze overdracht op de hoogte te brengen.
  2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
 9. Andere wijzigingen door de reiziger

  Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Domaine des Garennes alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 10. Wijziging door Domaine des Garennes vóór afreis

  Domaine des Garennes behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien zij zich hiertoe genoodzaakt acht, wijzingen in routes en locaties voor lunch en overnachtingen aan te brengen, zonder de reiziger hierover vooraf te informeren. In voorkomende gevallen dient Domaine des Garennes de reiziger kosteloos een passend alternatief aan te bieden.

 11. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
  1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet kan worden uitgevoerd, neemt Domaine des Garennes alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
  2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil.
  3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Domaine des Garennes hem schadeloos stellen.
 12. Verbreking door Domaine des Garennes vóór aanvang
  1. Indien Domaine des Garennes, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid heeft de reiziger recht op zo spoedig mogelijke terugbetaling van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
  2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
   1. Domaine des Garennes de reis annuleert omdat het minimum aantal van vier reizigers die nodig zijn voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
   2. de annulering het gevolg is van overmacht waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden evenals ongewone weersomstandigheden en natuurrampen.
 13. Verbreking door de reiziger

  De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Domaine des Garennes lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding zal ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

 14. Aansprakelijkheid van Domaine des Garennes
  1. Domaine des Garennes is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Domaine des Garennes om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
  2. Domaine des Garennes is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
  3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract met Domaine des Garennes begrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Domaine des Garennes overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
  4. Voor zover Domaine des Garennes niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

  De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Domaine des Garennes, zijn aangestelden en/of zijn vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

 16. Gegevensbeheer
  1. Indien u een boeking plaatst bij Domaine des Garennes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Domaine des Garennes. Domaine des Garennes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. Domaine des Garennes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Domaine des Garennes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 17. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Domaine des Garennes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van zes werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Domaine des Garennes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Domaine des Garennes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 18. Afbeeldingen en specificaties

  Alle afbeeldingen en foto’s op de internetsite van Domaine des Garennes zijn een benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 19. Overmacht
  1. Domaine des Garennes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Extreme weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. Domaine des Garennes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Domaine des Garennes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien Domaine des Garennes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

SARL DOMAINE DES GARENNES – societe.com